תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

יובהר, כי תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

באמצעות הרשמה לאתר ו/או באמצעות שימושך באתר ו/או בשירותים, הנך מצהיר, מאשר ומסכים במפורש לכך שהנך מסכים עם תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת לציית ולהיות כפוף לכל הוראותיהם ותנאיהם, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מוגל ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר ו/או השירותים. אם ויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, נא הימנע מלגשת או לעשות שימוש באתר ובשירותים. הנך מאשר כי אם תשתמש באתר או בשירותים, הרי כל שימוש כזה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנו והסכמת להיות כפוף לתנאיו.

אם הנך מתחת לגיל 18 או שאינך עומד בכל תנאי אחר המפורט בתנאי שימוש אלו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

שים לב כי אתה נוטל על עצמך את מלוא האחריות לכך שבחרת באתר ובשירותים על מנת להשיג את התוצאות שאליהן כיוונת, לשימוש באתר ובשירותים, ולתוצאות שיניבו האתר והשירותים.

1. מבוא- מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין מוגל לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושים שימוש באתר ו/או בשירותים (להלן – "המשתמש"). מוגל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

2. אופן השימוש בשירותים אופן השימוש בשירותים הוא במסירת נתוני משתמש (כהגדרתם להלן) על ידי המשתמש למוגל באמצעות האתר והסכמה של המשתמש שמוגל, ישירות או באמצעות נציגיו, ייצג את המשתמש מול הרשויות (מס הכנסה, ביטוח לאומי או גורם ממשלתי אחר בהתאם לנדרש במסגרת השירות).  המשתמש ימלא טפסים באתר וישלח מסמכים דרך האתר או בדוא"ל לצורך הגשת בקשה להחזרי מס. לצורך תנאי שימוש אלו, "נתוני משתמש" משמעם כל נתון, דו"ח, טופס, מסמך, קובץ, הקלדה, מסר (לרבות מסר בע"פ) ו/או כל מידע אחר שהעביר המשתמש למוגל, הן דרך האתר או השירותים והן בתקשורת ישירה, לרבות מידע שיימסר בקשר עם הטפסים.

3. רישיון ושימוש באתר ובשירותים

מוגל עשויה מפעם לפעם לשנות ו/או לשדרג את האתר ו/או השירותים. אתה נותן את הסכמתך לשינוי ואו שדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאי שימוש שלו יחולו על כל השינויים והשדרוגים כאמור.

השימוש באתר ובשירותים מותר אך ורק לעומדים בכל התנאים וההגבלות המפורטות בסעיף זה. אם אינך עומד באחד או יותר מן התנאים שלהלן, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

א. המשתמש הינו בן 18 לפחות, הינו בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי.

ב. המשתמש הינו בעל תעודת זהות תקפה.

ג. המשתמש הינו בעל חשבון בנק בתאגיד בנקאי ישראל.

ד. המשתמש הינו אזרח ישראלי ומתגורר בכתובת קבועה בישראל.

ה. במקרה שמשתמש הורשע בעבר בעבירה פלילית מכוח פקודת מס הכנסה ו/או חוק מס ערך מוסף ו/או חוק הביטוח הלאומי ו/או חוק מיסוי מקרקעין ו/או חוק ניירות ערך או שהמשתמש יודע כי מתנהלת לגביו חקירה או כי הוא נמצא במהלך דיוני שומה או בהליך ליטיגטורי, השימוש באתר מותנה בהודעה מראש בכתב למוגל וקבלת אישור בכתב ממוגל.

ו. המשתמש פועל עבור עצמו או עבור בן משפחה ובלבד שניתנה הסכמת בן המשפחה לפני השימוש באתר וכי בן המשפחה עומד בשאר התנאים המנויים בסעיף זה (להלן – "שלוח של בן משפחה").

הנך מתחייב שלא, ולא לאפשר לאחרים:

א. להעתיק (למעט לצורכי גיבוי), לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של האתר ו/או השירותים או כל חלק מהם, או לשלב את האתר ו/או השירותים או כל חלק מהם לתוך תוכנה אחרת;

ב. להפעיל כלים שונים שלא נועדו לשימוש עצמי באתר ו/או בשירותים למטרה שלשמה נועדו, כגון לעשות שימוש ברובוט, עכביש (spider), יישום לעריכת חיפושים או לאחזור מידע מהאתר ו/או מהשירותים או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים, או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם האתר ו/או השירותים, לרבות כאלו שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי;

ג. לבצע פעולות בשם אדם אחר שאינו המשתמש, למעט אם מדובר בפעולות המבוצעות של שלוח של בן משפחה לטובת בן המשפחה הרלוונטי;

ד. למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להפיץ, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלו כל אדם אחר;

ה. לעשות שימוש באתר, בשירותים ו/או בדו"חות על מנת לעזור או לבצע פעולה לטובת אחר תמורת תשלום או למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או לשירותים, לרבות שימוש בדו"חות או בכל מידע ו/או תוכן אחר המופיע באתר ו/או בשירותים או שנמסר למשתמש על ידי מוגל או באמצעותה;

ו. לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקות ו/או בחינות של האתר ו/או השירותים, לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי השירותים, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של שירות מתחרה שבבעלותך;

ז. לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של השירותים או ניסיון לגלות את קוד המקור של השירותים;

ח. לעקוף, לנטרל או להפריע באופן אחר לאמצעי האבטחה באתר ו/או בשירותים, או לאמצעים המונעים או המגבילים שימוש או העתקה של כל תוכן או המטילים מגבלות על השימוש באתר ו/או השירותים;

ט. להעביר חומר המכיל וירוסים, "פצצות זמן", תולעים וכל חומר אחר שהינו מזיק, להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירותים;

י. לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של אדם אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים אחרים;

י״א. להשתמש בשם, בלוגו או בסימני המסחר של מוגל ללא אישורנו בכתב ומראש;

י״ב. להסיר, לשנות או לטשטש כל הודעת קניין או זיהוי קנייני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או הודעות אחרות, הנכללות או המוצגות באתר ו/או השירותים או באמצעותם;

י״ג. להעלות רכיב או תוכנה בעלת פוטנציאל להזיק לאתר, לשירותים ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר או השירותים ו/או השימוש בהם ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר, לשירותים, למשתמשים אחרים ו/או לציוד ולמחשבים.

י״ד. למסור למוגל מידע, לרבות נתוני משתמש, שאינו מדויק, שהינו מזויף או שיש בו בכדי להטעות;

ט״ו. להיכנס לאזורים ו/או חלקים באתר או בשירותים שהמשתמש אינו מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או על או ממשתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל); ו/או –

ט״ז. לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים בניגוד לתנאי שימוש אלו או להוראת כל דין, חוק, תקנה, או מדיניות, או לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית, אינה הולמת או נוגדת את תקנת הציבור או בלתי מורשית.

האתר והשירותים נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מוגל הינו אסור.

4. ייפוי כוח כחלק מבקשתו לקבלת שירותי הערכת זכאות, יידרש המשתמש לחתום על טופס המייפה את כוחם של נציגי מוגל ו/או יועציה (לרבות רו"ח) לייצג את המשתמש מול מערכות שונות, כגון מערכות ביטוח לאומי, מס הכנסה ועוד (להלן – "ייפויי כוח"). הייצוג כאמור יתבצע לצורך איסוף מידע אשר ישמש את מוגל בקשר עם מתן השירותים (להלן – "מידע מרשויות"). המשתמש מסכים בזאת לאיסוף המידע מרשויות ולשימושו על ידי מוגל כאמור כאן ובמדיניות הפרטיות של מוגל. מובהר בזאת כי מידע מרשויות ייחשב כחלק מנתוני המשתמש לצורך הסכם זה. מוגל עשויה, אך אינה מחויבת, לעשות שימוש בייפויי הכוח בכל עת וללא הגבלה במהלך תוקפם על מנת לאסוף מידע מרשויות כדי לבצע הערכות נוספות של זכאותו הפוטנציאלית של המשתמש להחזר מס ללא הודעה מראש למשתמש. המשתמש מסכים בזאת לאיסוף המידע מרשויות ולשימושו על ידי מוגל כאמור כאן ובתנאי השימוש וכן יחתום על כל מסמך הנדרש לעניין הסכמה כאמור. יפויי הכוח ישמשו את מוגל למתן השירותים בלבד.

5. שירות בקשת החזר לאחר קבלת הדו"חות בדבר תוצאת שירות הערכת הזכאות ("דו"ח זכאות"), יהיה המשתמש רשאי להזמין מן מוגל, לשיקול דעתו, את שירות בקשת ההחזר. הזמנת שירות בקשת ההחזר תתבצע בהתאם להוראות מוגל בכתב, ובכל אופן רק לאחר קבלת דו"ח הזכאות על ידי המשתמש. שירותי בקשת ההחזר יבוצעו אך ורק בכפוף להזמנתם לפי סעיף זה.

6. תשלומים

6.1. נכון להיום, הגישה לאתר וכן שירות הערכת ההחזר ניתנים בחינם. אולם, שימוש בשירות בקשת ההחזר, לרבות שירותים הנלווים אליו כפי שיסופקו על ידי מוגל מפעם לפעם, הינם בתשלום בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בתנאי שימוש אלו.

6.2. מוגל שומרת לעצמה את הזכות להעניק ללקוחותיה, כולם או חלקם, הנחות ו/או החזרים.

6.3. התשלום בעבור שירותי בקשת החזר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לו הרשאה לעשות בו שימוש לצורך תשלום.

6.4. השירותים שמוגל מעניקה למשתמשים הינם אישיים ומתבססים, בין היתר, על הפרטים הספציפיים המוזנים על ידי המשתמשים. מוגל אינה מבטלת עסקאות מרגע שניתן השירות, למעט אם נקבע אחרת על-פי הדין.

7. הצהרות והתחייבויות המשתמש

אתה מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:

7.1. המידע שנמסר על ידך למוגל, לרבות נתוני המשתמש וכל מידע אחר שנמסר על ידך באמצעות האתר ו/או השירותים, הוא מידע מלא, נכון ומדויק אודותיך וכי הוא נמסר מרצון חופשי ללא שום כפיה או שידול;

7.2. במידה וחלו שינויים בנתוני המשתמש שלך, אתה תעדכן את מוגל מיד לאחר שנודע לו על השינוי;

7.3. שימושך באתר ובשירותים ו/או מסירת נתוני משתמש למוגל, אינה סותרת כל הוראת דין, חוזה, תקנה, הוראה או החלטה של כל רשות מוסמכת (לרבות, אך לא רק, רשות המס וביטוח לאומי), ו/או את תנאי השימוש;

7.4. אם הנך עושה שימוש בשירותים לטובת בן משפחה, כי הנך שלוח של בן משפחה וכי קיבלת את הסכמתו של בן המשפחה בהתאם לנדרש על פי כל דין לצורך השימוש בשירותים מטעמו;

7.5. המידע שנמסר על ידך למוגל, לרבות נתוני המשתמש וכל מידע אחר שנמסר על ידך באמצעות האתר ו/או השירותים, לא יכלול כל תוכן לא חוקי או לא מוסרי או תוכן אשר סותר את תקנת הציבור או את הוראות תנאי שימוש אלו או את מטרתם. המידע שייך למשתמש או שיש למשתמש את כל ההיתרים וההסכמות הנדרשים להחזיק בהם ולהעבירם למוגל.

8. היצע שירותים ושינויים

8.1. מוגל שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות או להסיר את השירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים הניתנים לך באתר, והכל ללא הודעה מוקדמת.

8.2. ייתכן ונספק מעת לעת עדכונים או שדרוגים לאתר ו/או לשירותים (כל אחד, להלן – "שינוי"), אולם איננו מחויבים לעשות זאת. שינויים כאמור יסופקו על פי המדיניות שהגדרנו ושחלה באותה עת, ועשויים לכלול עדכון או שדרוג אוטומטי מבלי למסור לך כל הודעה נוספת. הנך מסכים לכל שינוי של האתר ו/או השירותים. כל אזכור במסמך זה לאתר ו/או השירותים כולל גם את שינויים. תנאי שימוש אלו חלים ויחולו על כל שינויים שיחליפו חלקים או יתווספו לאתר ו/או השירותים, אלא אם השינוי מלווה בהסכם רישיון נפרד אשר חל על השינוי.

9. קניין רוחני

9.1. תנאי השימוש מקנים רישיון בלבד אשר אינו מהווה מכירה של השירותים או כל תוכנה הקשורה אליהם בשום דרך ואופן. מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר, בשירותים או בכל חלק מהם, ובכלל זה הטקסט, התמונות, המידע, החומרים והתכנים המופיעים בהם (למעט נתוני משתמש), וכן תכונות, תוספות, עיצוב האתר, סימני מסחר וכן בכל פעולה אחרת בשירותים וביחס אליהם שייכות אך ורק למוגל, חברות קשורות שלה ו/או לשותפיה. אנו שומרים על כל הזכויות באתר ובשירותים שלא הוענקו במפורש על פי תנאי שימוש אלו.

9.2. התוכן באתר, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המלל, המידע, המסמכים, התיאורים, המוצרים, התוכנות, הגרפיקה, התמונות, הקולות, הסרטונים, הפונקציות האינטראקטיביות והשירותים (להלן: "החומרים") וסימני המסחר, סימני השירות והלוגואים הכלולים בהם (להלן: "הסימנים" ויחד עם החומרים להלן: "התוכן"), הנם קניינה של מוגל ו/או נותני הרישיון שלה, ועשויים להיות מוגנים על פי חוקי ואמנות זכויות יוצרים או קניין רוחני אחרים. "מוגל" והלוגו של מוגל הנם סימנים של מוגל. כל הסימנים האחרים המופיעים באתר הנם סימני המסחר, סימני השירות או הלוגואים של בעליהם, בהתאמה.

9.3. כל המידע המופיע על גבי האתר נמצא בבעלותה הבלעדית של מוגל או של צד שלישי, שהרשה למוגל להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי מוגל כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של מוגל או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או בשירותים, או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מוגל.

9.4. נתוני המשתמש וכל הזכויות בהם, לרבות זכויות קניין רוחני, יהיו שייכים באופן בלעדי למשתמש. המשתמש נותן בזאת למוגל רישיון מסחרי, כלל-עולמי, עביר, בלתי-הדיר, כולל זכות להעניק רישיונות משנה ונצחי לעשות כל שימוש שהוא בנתוני המשתמש, בעצמה או באמצעות אחרים, לרבות (מאך לא רק) עיבודו, הפצתו, העתקתו, ציטוטו, הצגתו והכנת יצירות נגזרות וחשיפתו לצדדים שלישיים, לצורך ביצוע השירותים והפעלת האתר.

9.5. כל הדו"חות הינם קניינה הבלעדי של מוגל ולמשתמש אין זכות בהם והוא מוותר על כל זכות או טענה שכזו.

9.6. מדיניות פרטיות במסגרת שימושך באתר ובשירותים, מוגל עשויה עשוי לאסוף מידע אישי אודותיך ואתה תתבקש למסור מידע אישי. פירוט אודות אופן האיסוף והשימוש במידע האישי כמוגדר במסמך זה. עם זאת, ידוע לך שאינך מחויב משפטית למסור לנו כל מידע אישי, והנך מאשר בזה כי מסירת מידע אישי לנו נעשית מרצונך החופשי. כמו כן, דע כי מידע אישי מסוים ומידע אחר שנמסר על ידך בנוגע לשימושך באתר ו/או בשירותים, עשוי להישמר במכשירך (אף אם איננו אוספים מידע כאמור). הנך האחראי הבלעדי לשמור על אבטחת מכשירך מפני שימוש בלתי מורשה.

10. הפסקת שירותים, מניעת גישה או סגירת חשבון ומחיקת מידע

10.1. מוגל תהא רשאית, בכל זמן, לחסום למשתמש את הגישה לאתר, לדו"חות או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות וכן למחוק מידע של משתמש מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מוגל. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת למוגל מכוח הדין, במידה ומוגל זיהתה כי פעילות המשתמש מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו או מדיניות הפרטיות באופן כלשהו.

10.2. כמו כן, מוגל ראשית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ואו השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת.

11. קישורים לאתרי צד ג' יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ("הקישורים"). מוגל אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט או לשירות פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי התוכן המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומוגל לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מוגל אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מובילים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולמוגל לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. מוגל רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים. מבלי לגרוע מן האמור, מוגל אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על תכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

12. היעדר מצגים, היעדר אחריות והגבלת אחריות

12.1. מוגל מספקת את האתר, השירותים, הדו"חות וכן כל מידע, תוכן ושירותים המסופקים בקשר עמם כמות שהם (“AS IS”), בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן, במפורש או במשתמע, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצהרות, התחייבויות ותנאים של סחירות, התאמה למטרה מסויית, בעלות, אי הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות, והתחייבויות הנובעות מכוח חוק או מכוח מסחרי או נוהג מסחרי. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מוגל בגין האמור לעיל והשימוש באתר ובשירותים וההסתמכות עליהם ייעשו אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

12.2. מוגל אינה מספקת כל מצג או התחייבות, ולא תישא בכל אחריות, ביחס אחריות ביחס לתכנים באתר (בין אם מקורם במוגל או בצדדים שלישיים, לרבות משתמשים אחרים), לשירותים ולדו"חות (ובכללם שירותי הערכת הזכאות ודו"ח הזכאות) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על מכשירי קצה של משתמשים. מוגל לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים, שירותים או דו"חות כאמור.

12.3. מוגל אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה בלתי נתון להפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מוגל, זמין בכל עת, נקי משגיאות ו/או ווירוסים או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן.

12.4. מוגל מספקת את השירותים ללא קבלת אחריות על נתוני המשתמש (לרבות מידע מרשויות), הטפסים ו/או הגשתם. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי למסירת נתוני משתמש מלאים, מדויקים ונכונים, מילוי הטפסים, לנכונותם של נתוני המשתמש והטפסים ולהתאמתם לצרכיו. המשתמש לבדו אחראי למילוי השדות השונים בטפסים ולדיוק במילוי. על המשתמש לבדוק את נכונות הפרטים אשר מולאו על ידיו בטופס. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזאת כי המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא במידה ונתוני המשתמש לא יהיו מלאים, מדויקים ונכונים, או שיהיו שקריים, או במידה והטפסים לא ימולאו כראוי, ולכל השפעה של האמור על תוצאות השירותים (לרבות דחיה של בקשה להחזר מס.

12.5. מעת לעת ייתכן שיידרשו, בין על ידי מוגל או מי מטעמה ובין על ידי כל רשות, פעולות נוספות או מסירת מידע נוסף בקשר עם בקשת משתמש להחזר מס. ביצוע פעולות ומסירת מידע כמו יהיו באחריות המשתמש בלבד, והמשתמש מבין כי הטיפול בבקשתו להחזר מס עשוי להיות מותנה בביצוע פעולות או מסירת מידע כאמור, באופן מלא, נכון ומדויק.

12.6. מוגל אינה מעניקה ייעוץ מקצועי והשירותים אינם נחשבים כייעוץ מקצועי. השימוש באתר ו/או בשירותים אינו תחליף לייעוץ עם מומחה או למידע הנמסר על ידי רשויות המס או כל גוץ ציבורי אחר. התשובות, המידע והשירותים שמוגל מספקת אינן מקור הסתמכות ומומלץ להתייעץ עם מומחה בעל רישיון לפני קבלת החלטה על בסיס תשובתם.

12.7. אין לראות באתר (לרבות התכנים המופיעים בו), השירותים או הדו"חות משום ייעוץ או המלצה לפעולה. יש לאמת את נכונותם עם פרסומים נוספים, לרבות החלטות רשות המיסים ופסקי דין.

12.8. מוגל אינה מומחה בעל רישיון, עובדיה אינם פועלים כמומחה בעל רישיון בזמן עבודתם במוגל (גם אם הינם מומחים בעלי רישיון) והתקשרות עם מוגל אינה מחייבת את עובדיה ולא יראו בהם כאילו התקשרו עם המשתמש באופן אישי ביחסים משפטיים מקצועיים כאמור, לרבות תחת בכללי האתיקה ו/או החקיקה המיוחדים לבעל רישיון. עובדי מוגל אינם מייצגים ו/או מיופי כוח של המשתמש מול הרשויות.

12.9. כל בקשה שתוגש מטעם המשתמש בקשר לאישור החזר מס בקשר עם שירותי בקשת ההחזר (אם יוזמנו על ידי המשתמש) כפופה להליכי ההגשה, הבחינה והאישור הקבועים בדין, ולאישור כדין על ידי הגורמים המוסמכים והרשויות הרלוונטיות (לרבות רשויות המס). מובהר בזאת כי מוגל אינה מספקת כל מצג או התחייבות, ואינה אחראית בשום אופן, ביחס לבחינתה ואישורה של כל בקשת החזר שתוגש כחלק משירותי בקשת ההחזר. בפרט, מוגל אינה מתחייבת כי כל בקשת החזר כאמור תאושר, ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מדחיית בקשה כאמור. מוגל אינה מתחייבת לעצם קבלת החזר מס על ידי המשתמש, למועד קבלתו או לגובהו, ובנוסף לא תהיה אחראית במידה והמשתמש יחויב בגין החלטת רשות רלוונטית כי למשתמש חוב לרשויות המס.

12.10. הערכת הזכאות הינה הערכה בלבד, המבוססת על נתוני המשתמש. מוגל איננה מתחייבת כי גובה ההחזר הפוטנציאלי שיוערך על ידי מוגל או שיירשם בדו"ח הזכאות יהיה שווה לגובה ההחזר שיתקבל בפועל בידי המשתמש (אם בכלל).

12.11. מוגל איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לכל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על הדו"חות או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים.

12.12. מובהר בזאת כי ייתכנו אי-דיוקים בניתוח ו/או בעיבוד של נתוני משתמש ומוגל אינה אחראית לדיוק ו/או שלמות ו/או עדכניות המידע ו/או הניתוח של נתוני משתמש. כמו כן, ייתכנו טעויות בניתוח נתוני משתמש שמקורן במשתמש, כגון שגיאות הקלדה ו/או מסירת נתוני משתמש או חלק מהם באופן שגוי (למשל, לשדה לא נכון). מוגל אינה אחראית לכל טעות ו/או חוסר דיוק שמקורם באמור, או לכל פעולה שמבצע המשתמש באמצעות האתר ו/או השירותים, לרבות מסירת נתוני משתמש.

12.13. מוגל איננה אחראית לאף פעולה שהמשתמש עשה לבדו מחוץ למערכת לרבות פעולות שעשה המשתמש מול רשות המיסים ו/או הביטוח הלאומי. במקרה של פנייה מצד רשויות אלו על המשתמש ליידע את מוגל ולהעביר אליה כל תכתובת ומסמך במהירות האפשרית ולפני נקיטת פעולות.

12.14. מוגל לא תהיה אחראית על דיוק הניתוח ו/או העיבוד של נתוני משתמש בקשר עם השירותים ועל המשתמש לבדוק בעצמו וגם באמצעות התייעצות עם מומחה בעל רישיון את דיוק הניתוח ו/או העיבוד המבוצע על ידי מוגל בקשר עם השירותים.

12.15. מוגל איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך כי מערכותיה ומאגרי הנתונים שלה, העשיות לכלול נתוני משתמש, לא יפרצו או יודלפו וכי נתוני המשתמש לא יושגו על ידי צד ג' שאיננו מורשה. המשתמש מסכים כי כל עוד מוגל תנקוט באמצעים סבירים בקשר לאבטחת נתוני המשתמש, מוגל לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לו כתוצאה מפריצה למערכות מוגל לרבות האתר.

12.16. מוגל לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא או לכל פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של משתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, והכל בקשר עם השימוש באתר ו/או השירותים או להעדר אפשרות להשתמש בהם, או הסתמכות עליהם, אפילו אם מוגל קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

12.17. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של מוגל, בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות, בגין פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר או בשירותים, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבלה בפועל מוגל באופן ישיר מהמשתמש בגין שימוש באתר ו/או בשירותים (אם בכלל), ואם סכום כזה לא נגבה, חבותה המצרפית המקסימלית של מוגל לאותו עניין לכל משתמש לא תעלה על סך של 200 ₪ לכל תביעה.

12.18. ידוע למשתמש כי מוגל הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי מוגל מסתמכת על כך.

13. שיפוי הנך מסכים להגן על, לשפות ולפטור את מוגל, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, יועציה או מי מטעמם, מפני ובגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, חבות אובדן רווח, תשלום, עלות או כל הוצאה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, שנגרמו למי מהם עקב או כתוצאה מ: (א) שימושך באתר, בשירותים ו/או בדו"חות; (ב) הפרת תנאי מתנאים אלו, ו/או הפרת החוק על ידך; (ג) נתוני המשתמש, לרבות אם אינם נכונים, מלאים ומדויקים; ו/או (ד) ביצוע הזמנה על ידך. מבלי לגרוע או לוותר על התחייבויותיך על פי סעיף זה, אנו שומרים על הזכות, אולם איננו מחויבים, ליטול את ההגנה הבלעדית והשליטה הבלעדית (באמצעות מימון מלא שלך) בכל עניין הכפוף לשיפוי מצדך אם תבחר שלא להתגונן או להגיע לפשרה בעניין. הנך מסכים לא להגיע לפשרה בכל עניין הנתון לשיפוי מצדך, מבלי להשיג ראשית את הסכמתנו המפורשת לכך.

14. תקופת תנאי השימוש וסיומם

14.1. תנאי שימוש אלו בתוקף עד אשר יסתיימו על ידינו או על ידיך. אנו שומרים על הזכות, בכל עת: (1) להפסיק או לשנות כל דבר באתר ו/או השירותים; ו/או (2) לסיים תנאי שימוש אלו ואת שימושך בשירותים ו/ או האתר עם או ללא עילה, ולא נהיה אחראים כלפיך או כל צד ג' בגין כל האמור לעיל. אם הנך מתנגד לכל תנאי בתנאי שימוש אלו או כל תיקונים שיבוצעו בהם בעתיד, או אם לא תהא שבע רצון משירותים ו/או האתר מכל סיבה שהיא, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו להפסיק להשתמש באתר ובשירותי החברה באופן מידי.

14.2. לאחר סיום תנאי שימוש אלו, עליך לחדול משימוש בשירותים והאתר. סעיף ‏‏14.2 זה וסעיפים ‏7 (הצהרות והתחייבויות המשתמש), ‏8 (היצע שירותים ושינויים), ‏9 (קניין רוחני), ‏‏10 (הפסקת שירותים, מניעת גישה או סגירת חשבון ומחיקת מידע), ‏12 (העדר מצגים, העדר אחריות והגבלת אחריות), ‏13 (שיפוי), ‏16 (סמכות שיפוט) ו ‏17 (שונות) ימשיכו לחול לאחר סיום תנאי שימוש אלו.

15. המחאה תנאי שימו אלו וכל זכויות ורישיונות שהוענקו במסגרתם, לא יועברו או יומחו על ידך, אולם מוגל רשאית להמחותם ללא כל הגבלה ובלי צורך למסור הודעה.

16. סמכות שיפוט- על תנאי שימוש אלו חלים דיני מדינת ישראל ותנאי השימוש יפורשו על פיהם, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי. הנך מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הנמצאים בתל אביב יפו, ומוותר על כל התנגדות בנוגע לסמכות שיפוט עניינית, מקומית או טענות בדבר פורום לא נאות בנוגע לבתי משפט כאמור. חרף האמור לעיל, אנו רשאים לתבוע סעדים זמניים בכל בית משפט מוסמך.

 

17. שונות- תנאי שימוש אלו וכל הודעות משפטיות אחרות שפורסמו על ידנו בנוגע לאתר ו/או השירותים, יהוו את ההסכם הכולל בינך ובין מוגל בנוגע לאתר ולשירותים. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו וכל הודעות משפטיות כאמור, תנאי ההודעה הרלבנטית יגברו בנוגע לנשוא ההודעה. כל תיקון לתנאי שימוש אלו לא יהא מחייב אלא אם ייעשה בכתב וייחתם על ידי מוגל. אם בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה בתנאי שימוש אלו הנה בלתי תקפה, אזי היעדר התוקף של הוראה כאמור לא ישפיע על תוקף יתר הוראות תנאי שימוש אלו, אשר יישארו בתוקף מלא. כל ויתור על כל הוראה בתנאי שימוש אלו לא ייחשב ויתור נוסף או מתמשך על הוראה כאמור או על כל הוראה אחרת, ואי טענה מצדו של צד לתנאי שימוש אלו לכל זכות או תנאי בהם לא תהווה ויתור על זכות או תנאי כאמור. הנך מסכים לכך כי כל דרישה או תביעה, הנובעת או הנוגעת לאתר ו/ השירותים (לרבות הדו"חות וכל תוצאה של השירותים), צריכה להיטען תוך שנה אחת (1) לאחר התגבשות עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה כאמור תושתק לעד. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מוגל הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור.

דילוג לתוכן